+44(0)7597555979 info@softdevsolutions.co.uk

Termeni si Conditii

Art. 1 Definitii

Contract” – prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.
Acceptarea ofertei” – finalizarea de catre Beneficiar a procesului de creare a unui cont pe SoftDevSolutions.ro
Formular de comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si Beneficiar, prin care la solicitarea Beneficiarului, Furnizorul este de acord sa presteze Serviciile solicitate, iar Beneficiarul este de acord sa primeasca aceste Servicii si sa le plateasca, daca a optat pentru un pachet de servicii. Comanda se considera finalizata si va produce efecte din momentul in care acceptarea ofertei a ajuns la SoftDev Solutions in cazul Serviciiilor gratuite, si din momentul in care acceptarea ofertei ce include plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la SoftDev Solutions.
Gazduire” – reprezinta un serviciu care permite persoanelor fizice sau juridice sa stocheze date electronice destinate sau nu accesului public si sa intretina domeniile sau subdomeniile proprii ori subdomeniile de tip domeniu, prin furnizarea de catre SoftDev Solutions a spatiului necesar pe serverele proprii;
Intrerupere planificata” – reprezinta lucrari de intretinere de rutina sau lucrari de modernizare, care pot afecta disponibilitatea Serviciului.
Notificare” – anunt scris transmis prin posta electronica sau afisat pe orice alt suport electronic privind orice intrerupere planificata care va afecta disponibilitatea serviciului. SoftDev Solutions va depune eforturi rezonabile pentru a-i transmite Beneficiarului inainte cu cel putin 1 zi lucratoare o astfel de notificare.
Pachet de Servicii ” – structura de cost reprezentand plata aferenta unui pachet de servicii ales, incluzand o anumita serie de optiuni functionale alese, asa cum se regaseste in pagina servicii si care poate fi actualizata fara notificare prealabila. Orice schimbare a pretului contractului va fi comunicata separat si individual Beneficiarului, daca va fi cazul.
Suport” – centrul de suport tehnic al SoftDev Solutions, disponibil de Luni pana Vineri, in intervalul orar 09.00 – 18.00 la adresa de email info@softdevsolutions.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://softdevsolutions.co.uk/contact/
Utilizare normala” – utilizarea serviciilor, conform pachetelor de servicii alese, exclusiv in scopul pentru care au fost oferite de catre Furnizor, in limitele capacitatilor si optiunilor disponibile in cadrul sistemului, conforma cu Termenii si Conditiile de utilizare si supusa prevederilor prezentului Contract.
Termeni si conditii de utilizare” – reguli de conduita si de utilizare a serviciilor de catre Beneficiar, disponibile in varianta actualizata periodic pe site-ul https://softdevsolutions.co.uk/termeni-si-conditii/ si care pot fi actualizate, modificate in orice fel, fara notificare prealabila.
Regulamentul General privind Protectia Datelor” sau „GDPR” inseamna Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) si aplicabil de la 25 mai 2018.
date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoană fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii Europene sau in dreptul intern.
imputernicit” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care primeste de la operator, spre prelucrare, anumite date cu caracter personal avand obligatia legala de a asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si obligatia de a notifica operatorul in cazul unei incalcari a securitatii datelor cu caracter personal.
incalcarea securitătii datelor cu caracter personal” inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrarii;

Art. 2 Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului il constituie prestarea de catre SoftDev Solutions in interesul  Beneficiarului a urmatoarelor servicii, conform termenilor si conditiilor prezentului Contract:
a.    punerea la dispozitia Beneficiarului a unei serii de optiuni functionale pentru crearea de magazine online, conform pachetului de servicii selectat de catre Beneficiar, ale carui/caror specificatii sunt indicate in sectiunea Servicii , disponibila si valabila la data completarii formularului de comada la adresa: https://softdevsolutions.co.uk/servicii/
b.    prestarea de servicii contra-cost de dezvoltare software la comanda, la cererea si in folosul Beneficiarului si aplicate asupra magazinului / magazinelor online creat(e) de catre Beneficiar

Art. 3 Termenii Contractuali

 1. Beneficiarul trebuie sa aiba vârsta de minim 18 ani pentru a utiliza acest serviciu.
  b.    Persoana care semnează pentru acest serviciu va fi partea contractantă (“proprietarul contului”) în sensul Termenilor și condițiilor  și va fi persoana autorizată să utilizeze Serviciul. Dacă persoana care se inscrie pentru acest serviciu actioneaza în numele angajatorului sau, angajatorul este titularul de cont si Persoana garanteaza că are autoritatea de a reprezenta angajatorul în conformitate cu Termenii și condițiile.
  c.    In interesul legitim al desfasurarii contractului, SoftDev Solutions va utiliza adresa de email si numarul de telefon furnizate ca metoda principala de comunicare
  d.    Beneficiarul este de acord ca utilizarea Platformei, inclusiv informațiile transmise sau stocate de către SoftDev Solutions, este guvernată de politica de confidențialitate a SoftDev Solutions la adresa https://softdevsolutions.co.uk/protectia-datelor-personale/
  e.    Beneficiarul este OPERATORUL de date personale pentru clientii magazinului pe care il opereaza si, prin folosirea Platformei, imputerniceste SoftDev Solutions sa prelucreze aceste date.  În Termenii și Condițiile și în Politica de Confidențialitate, facem referire la aceste date ca Date despre Clienți.
  f.    Utilizarea platformei SoftDev Solutions înseamnă că Beneficiarul a angajat SoftDev Solutions ca IMPUTERNICIT pentru a efectua anumite activități de procesare în numele lui.
  g.    Conform articolului 28 din GDPR, relația dintre operator și imputernicit trebuie să fie făcută în scris (formularul electronic este acceptabil în conformitate cu subsecțiunea (9) din același articol). Aici intră Termenii și condițiile noastre si Politica de confidențialitate. Aceste doua documente servesc drept contract de prelucrare a datelor puse la dispozite de Beneficiar, precizând instrucțiunile pe care acesta le transmite Furnizorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și stabilirea drepturilor și responsabilităților ambelor părți.

Art. 4 Durata contractului

 1. Prezentul Contract intra in vigoare din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la SoftDev Solutions.
  b.     Prezentul Contract se incheie pe perioada nedeterminata si expira in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor SoftDev Solutions, prin neefectuarea platii abonamentului sau in cazul in care Furnizorul suspenda definitv accesul Beneficiarului la Servicii, ca urmare a incalcarii de catre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract.
  c.     Orice comanda de prestari servicii de dezvoltare se considera valabila si Furnizorul se obliga sa presteze serviciile intr-un interval de maxim 6 luni de la achitarea comenzii cu conditia existentei un plan tarifar activ.
  d.    In cazurile in care, in lipsa unui abonament activ, si in avans fata de lansarea magazinului, Beneficiarul comanda pachete de servicii dar nu livreaza informatiile necesare dezvoltarii sau, amana implementarea cu mai mult de 6 luni, fara a avea un plan tarifar activat, si in lipsa unei activitati in cont, Furnizorul nu mai este tinut sa presteze serviciile comandate si contractul dintre parti expira.

Art. 5 Valoarea contractului

 1. Preturile pentru Servicii sunt exclusiv cele stabilite de catre Beneficiar si Furnizor. Plata se considera efectuata cand suma corecta de bani, scutita/libera de orice taxe bancare, comisioane sau orice alte taxe/retineri, a fost primita in contul Furnizorului.

Art. 6 Termene si modalitati de plata

In urma comenzii trimise pentru achizitionarea unui pachet de servicii, se va emite o confirmare de comanda care va fi achitata prin plata cash.

Art. 7 Drepturile si Obligatiile Furnizorului

SoftDev Solutions se obliga sa:
a.    sa acorde acces Beneficiarului la optiunile functionale necesare crearii si administrarii site-ului web/magazinelor online, conform pachetului de servicii ales de catre Beneficiar.
b.    Sa depuna diligentele necesare pentru a furniza Serviciul in mod continuu, cu minimum de intreruperi, cu exceptia unor intreruperi planificate, precum si cu exceptia faptului ca anumite intarzieri sau alte disfunctionalitati ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de vointa si posibilitatea de interventie a SoftDev Solutions (furnizori de acces la reteaua Internet, de energie electrica, etc.).
c.    creeze toate conditiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale si minimum necesare, fara ca aceasta sa constituie o obligatie de deplina garantie, pentru o buna protectie impotriva incercarilor de frauda.
d.    sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a garanta si a fi in masura sa demostreze ca prelucrarea datelor se efectueaza in conformitate cu Regulamentul. Sa revizuiasca si sa actualizeze respectivele masuri daca este necesar;
e.    remedieze eventualele defectiuni reclamate, in scris, de Beneficiar, in cel mai scurt timp. Formularea si inregistrarea reclamatiei nu suspenda obligatia Beneficiarului de a plati serviciul asupra caruia s-a angajat in temeiul contractului. Defectiunile sunt considerate a fi reparate, in eventualitatea unei remedieri integrale sau partiale, ori de cate ori se asigura furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamatie cu privire la functionarea Serviciului va fi trimisa la adresa de email info@softdevsolutions.ro sau prin intermediul formularului de contact situat la adresa https://softdevsolutions.co.uk/contact/
f.    asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului si sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a serviciului, care revin atributiilor SoftDev Solutions (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzatoare cu privire la disponibilitate).
g.    sa puna la dispozitia Beneficiarului prezentul Contract incheiat/agreat. Contractul incheiat este stocat de catre SoftDev Solutions in sistemul sau informatic.
h.    Folosirea Serviciilor se efectueaza numai de catre Beneficiar pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informatie se realizeaza tot pe propria raspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama si in numele Beneficiarului, iar SoftDev Solutions nu ofera niciun fel de garantii clientilor Beneficiarului in nici o situatie.
i.     SoftDev Solutions nu pretinde, nu isi aroga si nu detine drepturi de proprietate intelectuala aferente continutului folosit/postat de catre Beneficiar in cadrul Serviciilor. Toate materialele si informatiile se afla in proprietatea Beneficiarului, care este unicul raspunzator pentru continutul acestora.
j.    SoftDev Solutions isi rezerva dreptul de a suspenda accesul Beneficiarului la Servicii, temporar sau definitiv, in cazul in care detine dovezi cu privire la incalcarea de catre Beneficiar a prezentului Contract si/sau a Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa  https://softdevsolutions.co.uk/termeni-si-conditii/
k.    SoftDev Solutions isi rezerva dreptul ca la 7 zile de intarziere a platii de la aniversarea scadentei abonamentului sa blocheze afisarea pe site-ul Beneficiarului a numarului de telefon si a datelor de contact precum si a accesului in interfata de administrare. Daca plata nu se realizeaza in continuare, dupa alte 7 zile, adica 14 zile de la aniversarea scadentei abonamentului, site-ul va fi sters automat. Totusi, intr-un termen de o saptamana dupa stergere, Beneficiarul poate solicita restaurarea bazei de date contra unei taxe de 87 euro fara tva.
l.    Ulterior expirarii duratei planului tarifar contra-cost achizitionat de Beneficiar, SoftDev Solutions isi rezerva dreptul de a dezactiva sau sterge definitiv continutul introdus de Beneficiar, care depaseste limitele planului tarifar folosit curent de Beneficiar.
m.    SoftDev Solutions, in calitate de Imputernicit al Operatorului de date personale este responsabil de  implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal incredintate spre prelucrare. Detalii despre masurile tehnice si organizatorice intreprinse, se gasesc in politica de confidențialitate a SoftDev Solutions la adresa https://softdevsolutions.co.uk/protectia-datelor-personale/

Art. 8 Drepturile si Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul se obliga:
a.    sa respecte termenii si conditiile de folosire a serviciului puse la dispozitie la adresa https://softdevsolutions.co.uk/termeni-si-conditii/
b.    sa nu foloseasca serviciile contrar practicilor in domeniu, auto-reglementarilor, sau legislatiei in vigoare, ori sa foloseasca metode de lucru care direct sau indirect afecteaza sau incalca drepturile si interesele tertilor.
c.    sa utilizeze in mod normal si onest Serviciul pentru scopuri licite de comert si comert licit. Beneficiarul nu va intreprinde si nu va permite intreprinderea niciunei actiuni care sa puna in pericol securitatea retelei si a sistemului SoftDev Solutions sau cele apartinand tertilor, sau care sa contravina in vreun fel utilizarii normale a Serviciilor. In aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate si oricare daune solicitate de catre terti ii apartin in exclusivitate Beneficiarului.
d.    sa achite contravaloarea tarifelor/pachetelor de servicii lunare.
e.    sa isi asume responsabilitatea privind pastrarea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a altor informatii confidentiale.
f.    sa prelucreze datele cu caracter personal pentru scopul incheierii si executarii prezentului contract, asigurandu-se astfel ca dezvaluirea catre Furnizor a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor respecta cerintele legislatiei aplicabile-romane si europene, in special in utilizarea unui temei adecvat al prelucrarii datelor si asigurarea informarii adecvate a Utilizatorilor cu privire la dezvaluirea datelor cu caracter personal catre Furnizor, conform acestui contract.
g.     in calitate de Operator de date cu caracter personal, este responsabil de implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, ale Utilizatorilor și transmise către SoftDev Solutions in scopul prelucrarii;
h.    sa nu foloseasca sistemul SoftDev Solutions si/sau serviciul furnizat sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru gazduirea, comunicarea de, referirea la sau directionarea catre niciunul (niciuna) din urmatoarele continuturi:
i.Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;
ii.Incalcarea drepturilor de proprietatea intelectuala si a dreptrurilor de autor si/sau conexe in special sau al oricarui alt drept sau interes al oricarui tert;
iii.Amenintari, abuz, hartuire, declaratii calomnioase, etc.;
iv.Promovarea de activitati ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc; punerea la dispozitie de  muzica sau filme), etc;
v.Orice imagine sau text menit sa incurajeze xenofobia;
vi.Informatii cu caracter personal si/sau privat pentru utilizarea acestora in scopuri ilegale;
vii.Orice continut considerat de Furnizor ca fiind daunator.
i.    sa nu faciliteze sau sa realizeze trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (spam) pentru promovarea oricarui site, serviciu sau produs, utilizand sistemul SoftDev Solutions sau prin serverele unor terti pentru promovarea oricarui site gazduit pe server. In cazul unor astfel de actiuni, care sunt considerate de catre SoftDev Solutions ca spam si contravin legislatiei in vigoare, accesul la servicii va fi suspendat, iar raspunderea ii apartine in totalitate Utilizatorului si societatii comerciale, persoanei fizice autorizate sau persoanei fizice care detine magazinul online in culpa/promovat.
j.    sa isi asume integral raspunderea si sa dezdauneze orice tert prejudiciat prin oricare din faptele interzise, indicate in paragrafele f) si g) de mai sus.
k.  sa furnizeze informatii actuale, reale si valide despre identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online (nume societate, numar de inmatriculare la Registrul Comertului, Cod de Identificare Fiscala, Cod Numeric Personal, numar de telefon, adresa de email valida s.a.) si despre identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator, asa cum este cerut in cadrul procesului de inregistrare sau in alte sectiuni ale website-ului. Utilizatorii se obliga sa mentina si sa modifice aceste informatii dupa cum este necesar, pentru a le mentine actuale, complete si exacte. In cazul in care informatiile referitoare la identitatea societatii comerciale, a persoanei fizice autorizate sau a persoanei fizice care detine si opereaza magazinul online sau informatiile referitoare la identitatea reprezentantului care administreaza contul de utilizator se dovedesc a fi incorecte sau false, accesul la Servicii va fi suspendat, pana la remedierea situatiei.
l.   sa asigure autenticitatea sau valabilitatea informatiilor prezentate in cadrul magazinului creat. In caz de suspiciuni asupra autenticitatii sau valabilitatii acestori informatii, indiferent de natura sau obiectul de referinta al acestora, SoftDev Solutions isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la Servicii.
m.    isi asume raspunderea pentru orice activitati intreprinse pe baza Serviciilor furnizate de catre SoftDev Solutions si pentru intreg continutul incarcat in cadrul contului de Beneficiar al Serviciilor SoftDev Solutions, indiferent de consecintele pe care aceste actiuni sau continut le-ar putea avea. SoftDev Solutions nu isi asuma raspunderea pentru continutul publicat de catre Beneficiar si nici pentru actiunile acestora, indiferent de natura lor.
n.    sa nu desfasoare activitati comerciale ilicite, asa cum apar acestea mentionate de catre legislatia in vigoare. Intreprinderea oricarei activitati ce poate fi considerata ilicita va atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii.
o.    sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care contin in mod abuziv nume de marci inregistrate ce nu apartin Beneficiarului sau care incalca drepturile legale ale unei alte parti si sa nu foloseasca domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defaimare, obscenitate, pornografie, hartuire, limbaj licentios, discriminare, rasism, dar nelimitandu-se la acestea. Nerespectarea acestei obligatii atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii, iar raspunderea ii apartine in totalitate Beneficiarului si societatii comerciale care detine magazinul online in culpa.
p.    sa isi asume raspunderea cu privire la continutul materialelor pe care le posteaza. Prin postare Beneficiarul sustine si garanteaza ca:
i.este titularul/proprietarul materialului postat sau este titularul unei autorizari ori a obtinut consimtamantul sau permisiunea de a utiliza   materialul respectiv in orice fel si astfel poate sa dispuna de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website si pe orice canale media;
ii.detine consimtamantul, autorizarea din partea fiecarei persoane identificabila, vizual sau auditiv, in continutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea si/sau vocea acesteia pe website, implicit in contexte publice, si pe orice canale media, in conditiile si limitele prevazute in prezentul document care stabileste termenii si conditiile utilizarii website-ului;
iii.nu va posta materiale care prin continutul lor sunt defaimatoare si care in mod direct sau indirect ar putea dauna site-ului  SoftDev Solutions sau oricaror terte persoane fizice sau juridice;
iv.nu va posta materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontala explicita, etc.) ori scene de violenta sau care indeamna la incalcarea drepturilor omului recunoscute prin legislatia romana si/sau tratate prin conventii internationale in domeniu;
v.nu va posta materiale al caror continut ar putea leza integritatea si demnitatea umana, care sunt defaimatoare, amenintatoare, de hartuire, cu continut violent, care sa instige la ura sau la discriminare impotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, varsta, orientare sexual;
vi.nu va posta materiale al caror continut promoveaza in orice fel activitati ilegale cum ar fi dar fara a se limita la jocurile de noroc neautorizate;
vii.va clasifica drept “nerecomandat persoanelor sub 18 ani” materialele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de catre minori;
viii.va evita in orice circumstanta sa foloseasca identitatea unei alte presoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente in vigoare;
ix.prin incarcarea de imagini si descrieri de produs pentru folosirea Serviciilor, este de acord ca acestea sa devina publice si sa ofere acces catre acestea tuturor Utilizatorilor de Internet.
q.sa nu utilizeze niciun sistem automat care sa trimita cereri in mod repetat catre oricare dintre serverele SoftDev Solutions si care ar putea cauza nefunctionarea sau functionarea incetinita a acestuia.

Art. 9 Returnarea contravalorii platilor efectuate

 1. In orice situatie de restrictionare a serviciului pentru incalcarea de catre Beneficiar a oricarei obligatii contractuale, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea valorii contractului, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.
  b.    Pe intreaga durata a relatiilor contractuale Furnizorul ofera o singura data garantia returnarii contravalorii primei plati efectuate de catre Beneficiar, pentru orice plan tarifar ales, in termen de maxim 15 zile de la incasarea acesteia. Returnarea contravalorii primei plati va fi efectuata de catre Furnizor in baza prezentului contract, incheiat/agreat intre Furnizor si Beneficiar.
  c.    Beneficiarul nu are dreptul de a solicita returnarea valorii serviciilor de dezvoltare software la comanda.

Art. 10 Modificarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor

 1. Termenii si conditiile de utilizare a Serviciilor, disponibili la adresa https://softdevsolutions.co.uk/termeni-si-conditii/, fac parte integranta din prezentul Contract. Furnizorul si rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare a Serviciilor, fara notificarea prealabila a Beneficiarului sau persoanelor care le utilizeaza. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii si conditiile pentru utilizarea Serviciilor, pentru a le putea consulta in orice moment. Orice noi functionalitati, instrumente, facilitati sau restrictii care sunt dezvoltate si aplicate pentru imbunatatirea Serviciilor, fac de asemenea obiectul prezentului Contract. Modificarile cu privire la tarife, modalitati si termene de plata devin efective in termen de 7 zile lucratoare de la publicarea acestora. Orice alte modificari ale Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor devin efective imediat, odata cu publicarea in site
 2. Utilizarea Serviciilor (accesul, navigarea) constituie un acord direct, deplin si neconditionat de respectare a Termenilor si Conditiilor de utilizare si a prezentului Contract, cu toate efectele si consecintele ce decurg din acesta. In cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu modificarile aduse Termenilor si conditiilor de utilizare a Serviciilor, Beneficiarul isi poate in orice moment anula serviciul achizitionat, in caz contrar considerandu-se ca modificarile au fost pe deplin acceptate.

Art. 11 Accesul la Serviciile SoftDev Solutions

SoftDev Solutions va acorda permisiunea de utilizare a site-ului SoftDev Solutions si a Serviciilor sub conditia respectarii urmatorilor Termeni de folosinta:
a.    Toti Utilizatorii cu statut de Persoane Juridice, Persoane Fizice Autorizate sau Persoane Fizice cu varsta peste 18 ani pot beneficia de Serviciile SoftDev Solutions;
b.    Este interzisa copierea integrala sau partiala, distribuirea oricarei parti sau sectiuni a website-ului indiferent de mediul de stocare pe care se realizeaza copierea, precum si copierea in scopul distribuirii sau orice alte scopuri;
c.    Este interzisa orice interventie care ar putea cauza disfunctionalitatea website-ului si a Serviciilor, chiar si temporara, fara autorizarea prealabila obtinuta, in scris, de la SoftDev Solutions;
d.    Este interzisa orice alterare sau modificare a oricarei parti a website-ului, exceptand acele modificari ori alterari, rezonabile, efectuate ca o necesitate a utilizarii corespunzatoare a website-ului si a Serviciilor pentru scopul in care acestea au fost create;
e.    Este interzisa orice actiune care afecteaza negativ activitatile corecte, rezonabile si permise ale celorlati Utilizatori sau intimideaza, hartuieste ori agreseaza verbal sau vizual ceilalti Utilizatori ai site-ului si ai Serviciilor, inclusiv accesarea si utilizarea conturilor personale ale altor Utilizatori;
f.     Este interzisa orice actiune chiar si prin omisiune sau activitate prin care s-ar putea facilita sau incuraja actiuni care incalca Termenii si conditiile enuntati in cuprinsul acestui document ori dispozitiile legale aplicabile pentru desfasurarea legala a activitatilor specifice;
g.    Este interzisa orice actiune care poate afecta si interfera cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea sau copierea unui continut sau cu elemente care intaresc limitele de utilizare a site-ului sau a continutului acestuia;
h.    Orice incalcare a prezentului Contract va avea ca rezultat suspendarea accesului la Serviciile SoftDev Solutions. Utilizatorii nu au dreptul sa solicite despagubiri sau returnarea sumelor de bani achitate chiar si in avans, indiferent de urmarile pe care le-ar putea avea restrictionarea de la folosirea Serviciilor.
i.      Sistemul SoftDev Solutions poate contine linkuri, spoturi sau bannere publicitare cu legaturi catre alte site-uri, care nu sunt proprietatea si nici nu se afla sub controlul SoftDev Solutions. SoftDev Solutions nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul, politica, practicile sau regulile instituite de oricare alt site si recomanda Beneficiarului luarea la cunostinta despre termenii si conditiile de utilizare pentru fiecare dintre site-urile vizitate dupa parasirea site-ului SoftDev Solutions.

Art. 12 Managementul datelor personale

 1. Orice Beneficiar al Platformei va putea sa isi exercite conform legii, dreptul de a fi sters, dreptul de a afla ce date sunt colectate despre el si dreptul de a isi modifica optiunile

Art. 13 Excluderea unor garantii

 1. SoftDev Solutions nu garanteaza ca:
  1.Utilizarea Serviciilor va indeplini cerintele si asteptarile Beneficiarului;
  2.Accesul si folosirea Serviciilor se va desfasura in permanenta in cele mai bune conditii, fara intreruperi, erori de functionare si in deplina siguranta;
  b.    Serviciilor nu li se vor aplica niciun fel de conditii, garantii sau orice alti termeni (inclusiv orice termeni impliciti cu privire la calitatea, compatibilitatea                        satisfacatoare in conformitate cu descrierea), cu exceptia celor prevazuti in mod explicit in prezentul acord.

Art. 14 Confidentialitatea informatiilor

 1. Fiecare parte va asigura confidentialitatea tuturor informatiilor (incusiv termenii si conditiile prezentului contract) si a documentatiei, inclusiv, dar fara a se limita la, informatiile referitoare la activitatea comerciala sau secrete de comert ori profesionale, procese, know-how, etc. sau metode folosite de cealalta parte in desfasurarea activitatii, obtinute de la cealalta parte in urma sau in legatura cu prezentul contract. Pentru a proteja drepturile si interesele celeilalte parti din prezentul contract, o parte poate dezvalui doar acele informatii confidentiale referitoare la cealalta parte care sunt solicitate de personalul propriu autorizat sau cel al societatilor autorizate in scopul realizarii prezentului contract ori autoritatilor la cerere si chiar si prin efectul legii.
  2.    Fiecare dintre parti consimte: ca nu va folosi nicio informatie confidentiala referitoare la cealalta parte in niciun alt scop decat pentru indeplinirea unei obligatii a sa rezultata din prezentul contract sau pentru exercitarea unor drepturi nascute din prezentul Contract; ca nu va copia si nu va dezvalui nicio informatie confidentiala unei terte parti fara consimtamantul scris al reprezentantului autorizat al celeilalte parti. Cu toate acestea, ambele parti au voie sa dezvaluie informatii referitoare la prezentul contract reprezentantilor autorizati ai societatilor asociate, inclusiv celor care le ofera acestora asistenta in privinta prezentului contract, sub rezerva asumarii obligatiilor de confidentialitate corespunzatoare.
  3.    Pentru datele pe care le Beneficiarul le colecteaza in magazinul propriu si la care Furnizorul are acces in procesul de mentenanta, de asistenta tehnica,sau de gazduire, SoftDev Solutions se conformeaza obligatiilor ce ii  revin in calitate de imputernicit, este responsabil de asigurarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal incredintate asa dupa cum sunt descrise in politica de confidențialitate a SoftDev Solutions la adresa https://softdevsolutions.co.uk/protectia-datelor-personale/
  4.    Prevederile prezentului capitol nu se aplica informatiilor confidentiale in privinta carora destinatarul poate demonstra, in favoarea partii care a facut dezvaluirea, ca:
  i.    la data dezvaluirii erau deja cunoscute destinatarului (fara a avea obligatia de a pastra confidentialitatea asupra acestora);
  ii.    dupa data dezvaluirii sunt obtinute legal de destinatarul actionand cu buna credinta de la o terta parte independenta care nu se afla sub rezerva niciunei obligatii de a pastra confidentialitatea asupra respectivei informatii confidentiale;
  iii.    la momentul dezvaluirii erau in totalitate sau fusesera aduse la cunostinta publicului prin alte metode decat prin neglijenta destinatarului sau incalcarea restrictiilor prevazute in contract sau in anexele acestuia;
  iv.    au fost in mod independent insusite de sau in numele destinatarului fara a avea acces la vreuna din informatiile confidentiale;
  v.    se solicita dezvaluirea lor prin lege, prin actiuni in instanta, de organe sau institutii guvernamentale sau de alte autoritati de reglementare;
  vi.    s-a acordat un consimtamant scris pentru dezvaluire.
  5.    PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Ambele părți se obligă să respecte Legislația romana si europeana privind protecția datelor cu caracter personal, precum si orice alte dispozitii vor intra in vigoare pe aceasta tema, aferente activităților derulate în baza prezentului Contract.
  In masura in care Furnizorul proceseaza date cu caracter personal, acesta actioneaza numai in calitate de persoana imputernicita a Beneficiarului. In acest sens, Furnizorul va actiona numai la instructiunile si conform instructiunilor Beneficiarului.
  Beneficiarul va raspunde si va despagubi pe Furnizor integral pentru toate cheltuielile, prejudiciile si daunele, cauzate Furnizorului de orice actiune sau pretentie rezultand din prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Furnizor conform instructiunilor Beneficiarului.

Art. 15 Limitarea raspunderii

a.    Partile sunt de acord ca informatiile si serviciile reglementate prin acest contract sa fie furnizate “asa cum sunt”, fara nicio garantie de orice fel.
b.    Sub rezerva prevederilor clauzei 15.c, niciuna dintre parti nu va fi tinuta sa raspunda, in nicio situatie, pentru pagube speciale, accidentale, colaterale, indirecte sau punitive, pierderea veniturilor sau profiturilor, pierderea castigurilor, pierderea afacerii, pierderea fondului de comert, pierderea tranzactilor, pierderea de date, pierderea folosintei unei proprietati, costurile executarii obligatiilor prin substituirea persoanelor, a echipamentelor sau servicilor si costuri de timp mort, indiferent de cum s-au produs aceste situatii, si fie ca sunt produse din culpa (inclusiv neglijenta), prin incalcarea obligatiilor contractuale sau din orice alte motive, si indiferent daca puteau fi prevazute sau nu in mod rezonabil la data contractarii.
c.     Nicio prevedere a articolului 15 nu va exclude sau nu va limita raspunderea Beneficiarului in ceea ce priveste:
i.    indeplinirea propriilor obligatii de plata a serviciului in termenii si conditiile prevazute in prezentul contract;
ii.    degradarea, afectarea in orice fel a sistemului SoftDev Solutions, conform specificatiilor din prezentul contract;
iii.    nerespectarea obligatiilor de confidentialitate si a garantiilor expres indicate;
iv.    nerespectarea obligatiilor privind utilizarea corecta a serviciului.
d.    Nicio prevedere din prezentul contract nu exclude sau nu limiteaza raspunderea oricareia dintre parti: pentru frauda; sau in legatura cu despagubirile relative la drepturile de proprietate intelectuala.
e.    Beneficiarul va despagubi si va exonera de orice raspundere SoftDev Solutions pentru orice actiuni, pierderi, costuri, pagube, pedepse, cheltuieli, taxe (inclusiv taxe judiciare suportate si/sau la plata carora este obligat SoftDev Solutions), actiuni in justitie, reclamatii sau cereri care au orice legatura cu prezentul Contract aduse impotriva SoftDev Solutions sau cu care SoftDev Solutions este amenintat de catre un tert si care rezulta din utilizarea de catre Beneficiar a Serviciilor, sau din orice actiune sau omisiune intentionata sau neglijenta din partea Beneficiarului. Beneficiarul ii va acorda de asemenea SoftDev Solutions, exclusiv pe cheltuiala Beneficiarului, imputernicire deplina, informatiile si asistenta rezonabil necesara pentru apararea, rezolvarea sau solutionarea unor asemenea pretentii.
f.    SoftDev Solutions sau colaboratorii acestuia nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Utilizatorul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.
g.    SoftDev Solutions nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Utilizatori asupra datelor. In cazul in care informatiile, in functie de natura lor, pot fi recuperate, operatiunea de recuperare revine exclusiv in sarcina Utilizatorilor. Recuperarea informatiilor poate fi realizata de Utilizatori in termen de maxim 72 de ore de la stergere, folosind optiunile existente. SoftDev Solutions nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare.
h.    SoftDev Solutions sau colaboratorii acestuia nu vor fi raspunzatori pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Utilizatori, ca urmare a:
i.    Eventualelor modificari pe care SoftDev Solutions le-ar putea aduce Serviciilor, ca urmare a interuperilor temporare sau definitive aduse de catre SoftDev Solutions in furnizarea Serviciilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem;
ii.    Pierderii, stergerii, coruperii sau eventualelor erori de stocare a continutului incarcat sau transmis de Utilizator in cadrul procesului de utilizare a Serviciilor;
iii.    Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a comunica exclusiv informatii corecte si autentice cu privire la identitate, date de contact si orice fel de detalii despre produsele oferite in cadrul magazinului online (nume produs, pret produs, descriere produs, imagini s.a.);
iv.    Nerespectarii de catre Utilizatori a obligatiei de a asigura securitatea datelor de acces.
i.    SoftDev Solutions nu este raspunzator pentru modul in care administratorii de magazine sau vizitatorii magazinelor dau instructiuni Platformei despre modul in care doresc sa fie memorate cookie-urile. Atat administratorii cat si vizitatorii fiecarui magazin isi exprima liber si transparent acordul pentru memorarea cookie-urilor, fiecare Beneficiar al Platformei este direct responsabil cu verificarea modului in care acestea sunt repartizate, a temeiului legal pentru care acestea sunt colectate, precum si a instructiunilor transmise SoftDev Solutions.
j.    Dreptul Beneficiarului la despăgubiri sau rambursarea cheltuielilor: pentru daunele care rezultă din încălcarea dreptului la viata privata si a datelor personale in mediul online, care trebuie atribuită unei încălcări neglijente a obligațiilor din partea SoftDev Solutions, sau unei încălcări intenționate sau neglijente a îndatoririlor din partea unui reprezentant legal sau agent al SoftDev Solutions, răspunderea  pentru toate cazurile de daune este limitată în total la valoarea contractului dintre parti. Acest lucru se aplică și în cazul profiturilor pierdute și al economiilor nerealizate.